Home

Registrul riscurilor primarie 2022

Registar at Amazon.co.uk - Shop on the Official Websit

3

REGISTRUL RISCURILOR Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi Zona de risc (domeniul, compartiment) Obiective Descrierea riscului Circumstantele care favorizeaza apariţia riscului Responsabilul cu gestionarea riscului Risc inerent Strategia adoptată pentru risc (actiuni pentru tratarea riscurilor) Intrumentele de control intern ă Data ultime REGISTRUL RISCURILOR LA NIVELUL COMPARTIMENTIULUI CONTABILITATE DIN CADRUL COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CONSTANTA Nr. crt. Obiective Descrierea riscurilor Circumsta nte care favorizeaz ă aparitia riscului Respon sabil cu gestionare a riscului Risc inerent Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerent Registrul riscurilor . 14 martie 2019, 09:15. 0 stele | 0 review-uri. Registrul riscurilor structurat pe obiectivele bibliotecii. Învăţământ liceal - Alte discipline - Diverse - Clasa a 9-a; Clasa a 10-a; Clasa a 11-a; Clasa a 12.

Types: Fashion, Motors, Electronic

  1. (22) Registrul riscurilor = document integrator cuprinde totalitatea riscurilorcare , înregistrate și monitorizate. (23) Prioritizarea riscului = stabilirea ordinii de priorități în tratarea riscurilor, avînd în vedere alocarea judicioasă a resurselor; 4. Roluri și responsabilităț
  2. 1 direcȚjudeȚeanĂ pentru sport Și tineret iaȘi nr. 546 din 25.03.2021 aprob, anexa nr.4 din h.g. nr.599/2018 registrul riscurilor potentiale de corupȚie la nivelul djst iaȘ
  3. 1 Registrul general al riscurilor la nivelul Inspectoratului Şcolar JudeţeanDâmboviţa este constituit prin agregarea Registrelor riscurilor elaborate/ revizuite la finalul anului 2016, în cadrul domeniilor funcţionale/ compartimentelor cuprinse în structura organizatorică a instituţiei
  4. istrare site Procedura operationala - Arhivarea documentelor in forma electronica Procedura operationala - Comunicare si informare prin portalul primariei Procedura operationala - Parolele de acces in aplicati
  5. Registrul riscurilor. RAPORT 2014 PRIVIND RISCURILE IDENTIFICATE. RAPORT 2015 PRIVIND RISCURILE IDENTIFICATE. RAPORT 2016 PRIVIND RISCURILE IDENTIFICATE. RAPORT 2017 PRIVIND RISCURILE IDENTIFICATE. REGISTRUL RISCURILOR - 2012. REGISTRUL RISCURILOR - 2013. REGISTRUL RISCURILOR - 2014. REGISTRUL RISCURILOR - 2015

1 REGISTRUL RISCURILOR DEPARTAMENTUL CURRICULUM ȘI INSPECȚIE ȘCOLARĂ DIN CADRUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDETEAN SUCEAVA ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR - EDUCAȚIE TIMPURIE Nr. crt. Obiective / activităţi Identificarea riscului Risc inerent (P - probabilitate I - impact E - expunere) Acţiuni / măsuri de minimizare a riscului 7. EGR Echipa de gestionare a riscurilor 8. HG Hotărârea Guvernului 9. OG Ordonanța Guvernului 10. RR Registrul de riscuri 11. SNA Strategia Națională Anticorupție 5. Descrierea procedurii de sistem 5.1. Generalități În cadrul activității de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la faptele de corupți

primaris - eBay Official Sit

Created Date: 2/6/2019 12:34:50 A în decursul anului 2019 GESTIONAREA RISCURILOR Pe parcursul anului 2019, la nivelul Societății Telecomunicații CFR S.A., au fost continuate activitățile referitoare la identificarea, analiza, evaluarea și prioritizarea riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor și funcționarea în ansamblu a societăți

Registrul riscurilor SCIM . 1 noiembrie 2019, 21:35. 0 stele | 0 review-uri. rEGISTRUL RISCURILOR. Învăţământ gimnazial - Alte discipline - Diverse - Clasa a 5-a; Clasa a 6-a; Clasa a 7-a; Clasa a 8-a; chelaruminodora 11 materiale. RR = Registrul Riscurilor. 8. Descrierea procedurii formalizate 8.1. Generalit ăți: Revizia Procedurii de sistem privind Managementul riscului se întemeiaz ă pe modific ările și complet ările aduse Ordinului SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern. propuse, etc actualizeazä Registrul riscurilor de la nivelul structurii functionale. (7) Rapoartele §i/sau fl§ele de urmärire a riscurilor se înainteazä spre analizä EGR în cadrul §edintelor semestriale de analizä. F-PO-08.02.05 04, Ed.ll, rev. Raport privind gestionarea riscurilor la nivelul Companiei de Apa Arad SA Trimestrul II 2018 Conform OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice (actualizat) modificat şi completat de OSGG nr. 200/2016, în cadrul Societății Compania de Apă Arad SA s-

REGISTRUL RISCURILOR 2019 - Cj Arge

  1. imizare a riscului/riscurilor inerent/inerente Stadiul de implemen- tare a acţiunile d
  2. Avizarea $ aprobarea documentatiei de managementul riscurilor pentru anul 2019 s-a formalizat prin Hotärârea Comisiei SCIM Nr.57/25.11.2019 respectiv prin Dispoziçia DG Nr.53/25.11.2019. In Registrul riscurilor la nivelul IF pentru anul 2019 sunt consemnate urmätoarele riscuri importante (mari), cu impact major în cazul materializärii
  3. Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaş

Registrul Riscurilor de Corupție la Nivelul Primăriei Municipiului Timișoara. Ultimele noutăți. Lucrări de reparații la străzi, 28.07.2021; Încep lucrările la Clinica de Balneologi monitorizarea si evaluarea riscurilor, precum si a gradului de adecvare a controalelor interne. Gestionarea riscurilor se bazeazä pe analiza factorilor de risc care permite personalului de conducere din cadrul Universitätii Constantin Brâncusi din Târgu-Jiu sä cunoascä riscurile ce ar fl posibil sä afecteze atingerea obiectivelor. 5.2 m o o < < o o C o o a 0 g 0 0 z N o õ o o 0 o o o o D o o o o o N o o < o . 0 8, o 0 o 0 o 0 o o z z a 0 < o < o m o o m z m a 8 a. Probabilitate Impac Compartiment Control Managerial. Controlul managerial este ansamblul elementelor unei entități organizaționale (inclusiv resursele, sistemele, procesele, cultura, structura și sarcinile) care, în mod colectiv, îi ajută pe oameni să realizeze obiectivele entității publice, grupate în trei categorii: eficacitatea și eficiența. Criteriile de evaluare utile pentru profesioniștii care elaborează Registrul Riscurilor, pentru a măsura dacă s-au îndeplinit sau nu criteriile de calitate necesare, sunt: a) Grupul de lucru constituit pentru elaborarea Registrului Riscurilor este multidisciplinar (medic, farmacist, asistent medical, infirmier, îngrijitor de curățenie.

Registrul riscurilor centralizat - Cj Arge

Managementul riscurilor clinice în asistența medicală psihiatrică, modificat, după Briner M , Manser T., Clinical risk management in mental health: a qualitative study of main risks and related organizational management practices BMC Health Serv Res. 2013 Feb 4, Schizofrenia și tulburările de dispoziție Indicatori de alertă Ministerul ÎNDRUMAR UCAAPI Finanţelor Publice Evaluarea riscurilor în pregătirea şi realizarea misiunilor de audit public intern 2014 5 Riscurile reziduale mai sunt cunoscute şi ca fiind vulnerabilitatea sau expunerea entităţii, respectiv riscul care rămâne după ce s-au implementat măsuri de control î Actualizat la data de 09.12.2019 în baza Recomandărilor Direcției audit intern a Primăriei mun.Chișinău Registrul consolidat al riscurilor asociate ale sarcinilor asumate de către Direcția generală comerț APPS în anul 2019 Riscul Evaluarea riscului inerent Reacția la risc Activitate/ măsura de control Responsabil de acțiun REGISTRUL RISCURILOR F 243.11/Ed.1 (Anexa 7) Fişier SMQ/Formulare Zone de risc (domeniu/ departame nt Obiective Descriere risc Circum- stanţe care favorize a-ză apariţia riscului Responsab il cu gestionare a riscului Risc inerent Strategia adoptată pentru risc (acţiuni pentru tratarea riscurilor) Instrument ele de control intern Termenu

Created Date: 4/8/2019 3:04:36 P Act legislativ. Banca Naţională a României. Regulament nr. 2 din 6.sep.2019. Monitorul Oficial, Partea I 736 9.sep.2019. Intrare în vigoare la 9.sep.2019. Regulamentul nr. 2/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Având în vedere: - prevederile art. 1 alin. (4), art. 5 alin. (1) lit Managementul riscurilor clinice în asistența medicală psihiatrică, modificat, după Briner M , Manser T., Clinical risk management in mental health: a qualitative study of main risks and related organizational management practices BMC Health Serv Res. 2013 Feb 4, Schizofrenia și tulburările de dispoziție Indicatori de alertă Registrul agricol. Oferte vanzare teren 2021; Oferte vânzare teren 2019; Oferte vânzare teren 2018; Oferte vânzare teren 2017; Oferte vânzare teren 2016; Oferte vânzare teren 2015; Oferte vânzare teren 2014; Formulare registrul agricol; Serviciul voluntar pentru situații de urgență; Sesizări; Stare Civilă; Taxe și Impozite; Urbanism.

Sedinta Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism va avea loc in data de 14.07.2021, ora 13.00, la Centrul Multicultural și Educațional Săcele și va avea urmatoarea ordine de zi: - P.U.D. Construire spațiu comercial, (cu acces indirect din b-dul George Moroianu nr.65-67- parcare Penny), inițiat de SC Tours Caro SRL. Responsabil cu registrul de riscuri are următoarele atribuţii: Stabileşte criteriile de analiza a riscurilor, Stabileşte ponderea fiecărui criteriu al riscului, Stabileşte nivelul riscului pentru fiecare criteriu utilizat, Stabileşte punctajul total al criteriului utilizat Primăria. Extras din legea administratiei publice locale . Primarul, viceprimarul, respectiv viceprimarii, secretarul comunei, al orasului sau al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului, impreuna cu aparatul propriu de specialitate al consiliului local, constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita primaria comunei sau orasului, care aduce la indeplinire.

Hotararea nr. 83/2019 privind infiintarea si functionarea Registrului national al riscurilor pentru sanatate in relatie cu factorii de mediu. Publicata in Monitorul Oficial nr. 134 din 20.02.2019. Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant. REGISTRUL RISCURILOR Zone de risc (domeniu/ departame nt Obiective Descriere risc Circum- stanţe care favorize a-ză apariţia riscului Responsab il cu gestionare a riscului Risc inerent Strategia adoptată 2019 25. febr Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Piaţa Regina Maria nr.3 cod.300004 Timişoara tel: 0256- 490281, 0256-494030

COMUNA APROBAT, PRIMAR, REGISTRUL RISCURILOR Dorobanţu Ion

DISPOZITIE Nr. 91 / 02.09.2019 privind numirea si stabilirea atributiilor responsabilului cu Registrul riscurilor din cadrul Primariei Comunei Ghergheasa, JudeCu1 Buzäu Primarul Comunei Ghergheasa, Judetul Buzäu, avand in vedere: prevederile art.5, din Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr Registrul național al riscurilor pentru sănătate în relație cu factorii de mediu, aprobat de guvern Reglementare , Știri 15 februarie 2019 3rohealthreview În ședința de guvern de astăzi, a fost aprobat proiectul de hotărâre privind înființarea și funcționarea Registrului național al riscurilor pentru sănătate în relație cu. privind aprobarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor pe anul 2020: 26. 19.03.2020: privind completarea inventarului domeniului public al comunei Cicârlău, judetul Maramures: 27. 19.03.2020: privind identificarea topografică a unui drum de exploatatie: 28. 28.04.202 STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019 de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi. EMITENT. MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 102 bis din 11 februarie 2019. Notă

4.Registrul de evidenţa a contractelor de muncă 5.Registrul de evidenţa a carnetelor de muncă; 6.Registrul de evidenta a delegaţiilor pentru deplasari; 7.Registrul de evidenţa a sigiliilor şi ştampilelor; 8.Registrul de evidenţă a elevilor 9.Registrul de evidenţa a salariaţilor (forma scrisă şi electronică) Standardul 9 Proceduri. by ana · Published 10 ianuarie 2018 · Updated 18 septembrie 2019. Standardul impune crearea de proceduri formalizate pentru toate procesele/activitățile al căror mod de desfășurare poate fi standardardizat și/sau care nu fac obiectul unei reglementări specifice. Legislația în materia achizițiilor publice. Introduceţi codul de identificare fiscală: Introduceţi codul de validare: Cod de verificare Registru TVA. Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal extras din registrul naȚional al furnizorilor de formare profesionalĂ a adulȚilor a municipiului bucureȘti ianuarie-septembrie 2019 Introdu Comentariu Anulează răspunsul Adresa ta de email nu va fi publicată

Bine ati venit. Cu toate ca prin intermediul acestui site nu puteti gusta din frumusetea zonei, noi va punem la dispozitie o galerie foto expresiva, profesionalismul unei conduceri de exceptie si ospitalitatea localnicilor cu speranta ca ne veti trece pragul Proceduri Operaționale. DISPOZITIE privind actualizarea componenţei Comisiei de monitorizare a dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivel de instituţie. DISPOZIŢIE privind aprobarea procedurilor operaţionale specifice unor activităţi din cadrul compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al primarului 31.05.2019 P.O - 06.01.02, Ediția IV, Revizia /31.05.2019 - privind activitățile desfășurate de primărie în relația cu asociațiile de propietari din Municipiul Giurgiu P.O - 06.01.01 Ediția V Revizia /31.05.2019- privind desfășurarea controlului financiar - contabil și de gestiune, asupra asociațiilor de propietari din.

Evenimente Registrul riscurilor 2021, 2020 Mai jos se gaseste lista de Evenimente Registrul riscurilor 2021, 2020 care poate contine concerte, festivaluri, petreceri, targuri, seminarii, conferinte sau alte evenimente relevante pentru cuvantul ales. Evenimentele Registrul riscurilor 2021, 2020 sunt ordonate cronologic, in partea de sus a listei. Decizia nr. 5/15 din 15 iulie 2021 Cu privire la operarea de modificări în deciziile Consiliului municipal Chișinău nr. 25/4 din 29.12.2020 și nr. 2/3 din 20.11.2019 20.07.2021 09:27 132 // 2294,234K

Registrul riscurilor dragomircatalina83 14

Avand in vedere prevederile Ordonantei nr.28/2008 si Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, va solicitam sa va prezentati la sediul Primariei Orasului Magurele, Biroul Registrul Agricol in vederea depunerii declaratiei Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâre Sunteti la: www.comunaromani.ro Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâre Str. Principală 0233 768 925 primaria@comunaromani.r Dispoziția de primar nr.12/2021, privind desemnarea d.nei BARB Camelia Cosmina, avțnd funcția de secretar general al comunei, să exercite controlul financiar preventiv al documentelor și oprațiunilor în cadrul Primăriei comunei Bătrâna, județul Hunedoara. Deschide documentul aici Conținută de ORDINUL nr. 2.127/C din 26 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 498 din 12 iunie 2020. Articolul 1 Obiectul metodologiei Prezenta metodologie reglementează identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control.

SCIM Primarii Sistem de control intern managerial cf

Persoanele care s-au conectat la acest portal, pot accesa Registrul de Vânzare a Bunurilor Supuse Executării Silite prin apăsarea butonului Deschide aplicația pentru public de deasupra, în stânga. Prin apăsare veți fi redirecționat către această aplicație unde sunt postate licitațiile de bunuri provenite din executări silite. Hotărâri ale Consiliului Local. Hotărârea nr.39 privind aprobarea repartizarii imobilului situat in localitatea Colonia 1 Mai nr.7, comuna Vulcan, jud. Brasov, fam. Zarnescu Tudor, prin contract de inchiriere - Vezi detalii. Hotărârea nr.111 privind aprobarea vanzarii directe catre dl. Mamina Gheorghe si d-na Mamina Maria a imobilului. Hotararea nr. 83/2019 privind infiintarea si functionarea Registrului national al riscurilor pentru sanatate in relatie cu factorii de mediu Publicata in Monitorul Oficial nr. 134 din 20.02.2019 CAPITOLUL 2019 Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice Instructiuni privind aplicarea unitara la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevazut in Codul controlului intern managerial al entitatilor publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al. - (1) Registrul unic de control se elibereaza, contra cost, de directiile generale ale finantelor publice din raza teritoriala unde isi are sediul social contribuabilul, pe baza certificatului de inregistrare, in cazul comerciantilor, si pe baza certificatului de inregistrare fiscala, in cazul celorlalte categorii de contribuabili

5 Registrul de evidenţă a termenelor de judecată la instanţele judecătoreşti. 15 ani 6 Registrul de evidenţă a cauzelor. 15 ani 7 Documentaţia privind exproprierile. P 8 Procese-verbale de şedinţă ale Comisiei Juridice, Ordine Publică şi Relaţii Internaţionale. P B. Compartimentul Administraţi Sunt DAN DOMNICA, expert in securitate, inscris in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizica (RNERSF) si va propun sa discutam despre ANALIZA ŞI EVALUARE DE RISC LA SECURITATEA FIZICA pentru toate companiile, sub incidenta Legii 333/2003, H.G. 301/2012

Registrul riscurilor pe compartiment, Registrul de riscuri la nivel de CCD, procedura de sistem privind managementul riscurilor Exista Decizie privind numirea si actualizarea Comisiei de monitorizare a implemenatrii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial, comisie care isi desfasoara activitatea pe baza Regulamentului propriu de. HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE. HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SCHELA PE ANUL 2021. HCL NR. 5 DIN 31.03.2021. Hotararea Consiliului Local Schela NR. 4 din 2021 Despre Regulamentul de Protectie a Datelor cu Caracter Personal (GDPR) am mai discutat, iar in cele ce urmeaza vom discuta despre modul in care se va redacta un contract de inchiriere GDPR 2019: Contract de inchiriere in conformitate cu GDPR 2019: Incheiat.. PE ANUL 2019 Document aprobat prin Hotărârea Senatului SNSPA din data de 11.03.2019 . 2 1. PREMISELE ȘI SCOPUL PROGRAMULUI Alinierea la noul Ordin al Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al riscurilor asociate funcțiilor sensibil • Serviciul cadastru, fond funciar, registrul agricol din cadrul Direcției urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru (Șef serviciu - Ioan Floriștean) - Compartimentul stabilire și regularizare taxe . Organigrama Primăriei Municipiului Suceava conform H.C.L. nr. 303/22.10.2019

Sesiunea de instruire nr. 4, 09 - 11.09.2019, cu tematica: Prevenirea corupției în planificare și execuție bugetară; Sesiunea de instruire nr. 5, 16 - 18.09.2019, cu tematica: Etică, integritate și măsuri pentru prevenirea și combaterea corupției. Sesiunea de instruire nr. 6, 04-06 noiembrie 2019, cu tematica: Etică și conduită. Legea nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 20 aprilie 2011, modificata de OUG nr.114/2018. Parlamentul Romaniei adopta.. Registrul de evidență al proiectelor consiliului local Zărand. 2021. și asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii CONSTRUIRE ȘI DOTARE SEDIU DE PRIMARIE IN COMUNA ZARAND, 2019. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 15 executie bugetara 2019

riscurilor Indicator de per-formanţă ataşat obiecti-vului. Achizi-ţionare de calcu-latoare şi consti-tuirea bazei de date furnizori 31.12.06 10.09.06 S S S·S - Organizare licitaţie. Proiectare la Oficiul IT 7. Financiar, bugetar, patrimonial. Biroul de planificare resurse financiare Disponibi-lizări resurse financiare Gol de resurse Siste Model- Cerere de înscriere în Registrul electoral cu reședița de domiciliu Anunt nr. 11413 28072020 Dispoziţia nr. 734 11.08.2020 privind stabilirea locurilor speciale pentru afişajul electoral în Municipiul Dorohoi în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 202 - 2019 - GHID DE COMPLETARE A DECLARAȚIILOR DE AVERE ȘI DE INTERESE EDIȚIA 201 9 www.integritate.eu Pag. 2 din 2 Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâre pe luna Decembrie 2019 Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâre pe luna Noiembrie 2019 Registrul. Cerere reînregistrare în Registrul electoral alegător căruia i-a expirat interdicţia. Cerere pentru retragerea din corpul experţilor electorali. Cerere de înscriere în Registrul electoral cu reşedinţa în România. Cerere de admitere în Corpul Experţilor Electorali din străinătate pe bază de aviz favorabil. Cerere de admitere în.

Registrul riscurilor - Universitatea din Pitest

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primaria Muncipiului Bucuresti, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679, în scopul indeplinirii atribuțiilor legale Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local. Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06. Beneficiar: Oraşul Simeria. Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile. Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi. Bulevardul Stefan cel Mare nr.62, Targu Neamt Tel: +40233.790245 +40233.790305 Fax: +40233.790508 E-mail: tgnt@primariatgneamt.r

Registrul riscurilor SCIM chelaruminodora 01

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ 28 martie 2019 Hotararea nr. 30 masuri organiz interv urg violenta domestica 90 kB; Hotararea nr. 31 Plan analiza si acoperire a riscurilor Mun Campina 3 MB; Hotararea nr. 32 mod HCL20 din 26 feb 2019 tarife salub Floricon Salub 124 k Registrul agricol electronic va fi funcțional la nivel național începând de anul viitor. După o încercare eșuată de a trece rapid la varianta electronică a Registrului Agricol, autoritățile fac acum o nouă încercare să mute de pe hârtie datele cu terenurile și gospodăriile populației. Potrivit unei hotărâri aflate în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Agriculturi

Registrul Riscurilor de Corupție - Primăria Municipiului

Dispozitii-primar-2019: D 351_23.10.2019_Convocare Consiliul local in sedinta ordinara - 29 octombrie 2019: D 309_19.09.2019_Convocare Consiliul local in sedinta ordinara - 26 septembrie 2019: D 265_12.08.2019_Convocare Consiliul local in sedinta ordinara - 19 august 2019: D 243_19.07.2019_Convocare Consiliu local in sedinta ordinara - 24 iulie. Compartiment Audit. Dispoziția Nr.166 / 29.03.2019 (privind aprobarea Procedurii pentru întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri la corupție, precum și a Metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, UAT Comuna Bucov, Județul Prahova. Compartimentul de Audit Public Intern - Prezentare Hotararea nr. 24 - aprobarea contului anual de executie a bugetului local si a situatiilor financiare anuale la 31.12.2019.pdf (3765,36 kb) Hotararea nr. 23 - alegerea presedintelui de sedinta pe luna mai 2020.pdf (43,35 kb) Hotararea nr. 22 - rectificarea bugetului comunei Pausesti-Maglasi pe anul 2020.pdf (1013,33 kb Plan de analiză și acoperire a riscurilor Organizarea apărării împotriva incendiilor. IGSU. Persoană de contact: Ivan Zosim Manole Romeo - Cadru tehnic PSI și Inspector de Protecție Civilă la nivelul Sectorului 4 conform H.C.L.S4 147 / 30.05.2018-tel: 021 335 92 30;-e-mail: situatiideurgenta@ps4.r

Compartiment Control Managerial - Primaria Municipiului Sacel

centralizează toate datele înscrise în registrul agricol: - nr.poziţiilor înscrise în Registrul Agricol - terenuri aflate in proprietate pe categorii de teren - modul de utilizare a suprafeţelor agricole situate pe raza localităţii.-suprafaţa arabilă cultivată pe raza localităţii pe culturi.-pomi fructiferi răzleti pe raza. Documente online Plăți ONLINE SPCLEP Medgidia Registrul Local al Spațiilor Verzi Harta CITYMAP P.O.C.A. Chestionar Satisfacție Cetățeni Contact +40 241 812 30 Rapoarte p entru Sanatate si Mediu. - Raportul monitorizării indicatorilor de sănătate europeni (ECHI) în ultimii 10 ani în abordarea HiAP. - Raport pentru Sanatate si Mediu 2019. - Raport pentru Sanatate si Mediu 2018. - Raport pentru Sanatate si Mediu 2017 Anunțul de intenție nr. 7730/18.03.2019 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea taxei pentru punerea la dispoziția partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, a unui extras din Registrul.

edu.r • 26.06.2019 - Anunț de participare - Consiliul Local Ghimbav organizează o selecție publică de proiecte în vederea atribuirii unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice în domeniul sport - Data: 06.08.2019 ora 10:00 • Erata la Anunțul de participar Loturi de testare organizate de Asociația Forța Fermierilor, în parteneriat cu Agrointeligența! 7 iulie 2021 14:19 Coadă de tiruri în portul Constanța. Mașinile așteaptă să descarce cerealele pentru export 7 iulie 2021 14:09 ITP la mașinile de erbicidat - o nouă condiție obligatorie pentru subvențiile APIA 7 iulie 2021 13:17